Tulokset 02.04.2023

Hyynila-20230402.html

1. Luka | 111 4 kierrosta Total: 1:34:36.399
0:25:33.657 0:19:14.911 0:21:45.940 0:28:01.890
2. 00000996 3 kierrosta Total: 1:14:04.612
0:25:19.714 0:24:26.647 0:24:18.251
3. Vee-Koo | 393 2 kierrosta Total: 0:42:27.054
0:21:40.184 0:20:46.869
4. Mika Ylijoki | 390 2 kierrosta Total: 0:44:36.117
0:24:13.364 0:20:22.752
5. Sanna Sainio | 933 2 kierrosta Total: 0:45:53.421
0:21:27.432 0:24:25.989
6. 00000013 2 kierrosta Total: 0:57:27.013
0:29:48.326 0:27:38.686
7. 00000300 1 kierrosta Total: 0:27:20.230
0:27:20.230

Last updated: 2023-04-02 13:42:26